10
des

Al·legació a la modificació de crèdit 32/2019 per reduir la partida d´Intervenció educativa en Medi Obert

El passat 13 de novembre l´equip de govern TOTS-PP-UMP-PI va dur a aprovació de manera extraordinària i urgent 5 modificacions de crèdit, una del Pressupost ordinari 2019 i 4 d´inversions amb romanent de tresoreria, curiosament d´uns pressuposts als quals votaren a favor.

Davant aquesta situació des de JUNTS AVANÇAM hem presentat les següents al·legacions.

 

MIQUEL ANGEL MARCH CERDA, regidor d’aquest ajuntament, actuant en nom i representació del grup municipal de Junt:s Avançam

E X P O S A :

– Que es  troba a informació pública l’expedient  mitjançant el qual s’aprova de forma inicial la   modificació de crèdit 32/2019 en la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa

– Que es troba legitimat legalment per presentar al·legacions a l’esmentada modificació de crèdit

AL.LEGACIONS:

1.- Aquesta modificació de crèdit fa referència a la transferència de crèdit entre determinades aplicacions pressupostàries a fi d’assolir un equilibri d’acord a l’execució real produïda.

Que per això se dona de baixa una part de l’aplicació pressupostària 231  2279912 (Intervenció educativa a medi obert), per un import de 114.000,00 €

Aquesta reducció del pressupost impediria licitar (prèvia aprovació de plecs i expedient de contractació)  un projecte de caire social que suposaria augmentar els serveis socials del municipi i poder atendre a la població amb risc d’exclusió i en situació de risc o més amenaçada. Està clar que no hi ha la voluntat política d’impulsar un projecte que ja tenia uns plecs tècnics elaborats.

La reducció d’aquesta aplicació se fa per incrementar diverses partides que havien esgotat pressupost ( centres oberts, festes, fires, publicitat, cultura, museu, esport, neteja, turisme, camins, material oficina,…), a pesar que no hi ha informes justificatius de totes i cada una d’aquestes àrees.

2.- Si del que es tracta és d’incrementar altres  partides que havien quedat sense crèdit, seria possible, reduir les partides ( a mode d’exemple)

  • 132 20800 renting vehicles policia municipal,
  • 3301 13000 servei lingüístic

que d’aquí a finals d’any sabem que no s’executaran aquestes aplicacions,  i segurament d’altres aplicacions no esgotaran el crèdit en la seva totalitat. En tot cas convindria que en el pressupost de l’any que inclogués per a la seva licitació aquestes partides que ara  se donarien de baixa.

3.- D’aquesta manera seria possible abans de finalitzar l’any l’aprovació dels plecs tècnics i administratius i incoar l’expedient de contractació, per esgotar l’aplicació pressupostaria d’Intervenció educativa al medi obert, a través del programa Pollença Social.

Per tant i d’acord amb el seu contingut sigui acceptada aquesta al·legació i modificada la transferència de crèdit

 

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar