5
febr.

Al·legacions a l´aprovació inicial de l’expedient de desafectació del darrer tram del camí núm. 77 Camí Vell de Bóquer

AL.LEGACIONS:

1.-   Necessària justificació

Tots els acords de les administracions públiques han d’incorporar una justificació expressa i clara dels motius que motivin en aquest cas aquesta desafectació.

La pròpia  LLEI 20/2006, DE 15 DE DESEMBRE, MUNICIPAL  I DE RÈGIM LOCAL DE LES ILLES BALEARS al seu article 139 diu “ La permuta de béns patrimonials requereix un expedient en què s’acrediti la necessitat o la conveniència d’efectuar-la, i l’equivalència de valors entre els béns”

 

D’altra banda l’article 8  de la Llei de Camins Públics de els Illes Balears assenyala “Si la permuta ve motivada per un canvi de traçat del viari, s’ha de justificar convenientment la idoneïtat i la millora del traçat alternatiu respecte de l’antic.

No hem vist ni en l‘acord ni en els antecedents allò que estableix la normativa vigent , es a dir un document ampli i clar justificant la necessitat i la conveniència per una banda, ni la idoneïtat i la millora del traçat alternatiu

 

2.-  No hi ha equivalència

La Llei 20/2006 municipal de les Illes Balears, assenyala que també s’ha d’acreditar  l’equivalència de valors entre els béns que ens volen desafectar i permutar.

L ‘informe de l’arquitecta municipal de dia 20-11-2019 assenyala que desafectar i permutar 104 metres lineals per 190 m lineals i d’amplades similars  i de valors ambientals, no necessiten  compensació econòmica.

La realitat és que allò que es desafecta com a domin públic són 634 metres (104 m del camí vell de Bóquer  i 530 m del camí de Cala Bóquer en el tram que passa per devora la casa).

No s’entendria que aquest Ajuntament consideràs  com a desafectat el tram del camí 73, ja que aquesta alteració de la seva consideració jurídica, estava condicionada (perquè aquest era el seu sentit) a que el tram de camí que passava per enmig del Pedret passàs a ser públic. Dit d’una altra manera l’acord de desafectació se duia a terme per permutar-lo amb uns altres terrenys, cosa que no es va fer mai.

En no realitzar-se l’altra permuta, es pot afirmar que ha revertit el conveni i la desafectació, en perdre el seu sentit.

Així com es presenta en aquesta  aquest acord, s’incompleix de forma clara la necessitat d’equivalència de valors entre els bens que se desafecten, afecten i permuten, tal com estableix la Llei de règim local de les Illes Balears.

Hi ha una evident descompensació entre allò que s’afecta (190 m) i el que se desafecta (634), molt partdavall del que estableix la Llei.

 

3.-  Falta efectuar la taxació dels bens que se desafecten i s’afecten previ a la seva Inventariació.

 

De fet l’acord d’aprovació (28-03-2019) , de l’expedient d’investigació de camins reiniciat en virtut de l’acord de l’Ajuntament Ple de data 29.07.2015, se  deia que els que els nous camins s’acorda:

“Incorporar els camins esmentats en l’ordinal anterior a l’Inventari de béns de la Corporació, prèvia taxació corresponent i amb adopció, en el seu cas, de les mesures tendents a l’efectivitat dels drets de la Corporació.

Sense aquesta inventariació i taxació no és possible desafectar-lo.

 

4.- Cal fer tan enfora de les cases el nou traçat que es vol afectar del camí 77 ?

 

El camí Vell de Bóquer, recuperat fruit de la resolució dels expedients d’investigació aprovats el 28-03-2019 pel ple de la Corporació, no travessa la clastra, sinó que pega a l’extrem exterior de les cases, fora ja de la barrera que tanca la clastra.

La proposta d’afectació del nou tram sembla una mica exagerat. Partint de la base que compartim la idea de apartar-lo de la clastra, la solució proposada allunya tant el camí de les cases que se perd part de les panoràmiques tradicionals i pràcticament no seran visibles des del nou camí.

 

5.-  Conclusions:

Per a dur a terme aquesta desafectació i posterior permuta

  • S’hauria d’acompanyar la proposta amb una justificació àmplia que contribuís a definir el traçat alternatiu
  • La proposta de desafectació i permuta no són equivalents, tal com exigeix la llei. Per tant o s’hauria de modificar la proposta o s´hauria de fer una compensació, que com hem proposat en altres ocasions podria ser la cessió del Pedret.


  • S’ha de fer la taxació dels bens que se volen afectar i desafectar, prèvia a la inventariació.Un traçat alternatiu massa enfora de les cases, sense una justificació.

 

Per tant i d’acord amb aquesta  al·legació

SE DEMANA

Que sigui completada la documentació requerida i acceptat el contingut de al·legació

 

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar