11
febr.

Al·legacions a l´aprovació inicial ordenança reguladora de la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d’aigua a través de xarxa domiciliària

MIQUEL ANGEL MARCH CERDA,  actuant en nom i representació del grup municipal de Junt:s Avançam

E X P O S A :

  • Que es troba a informació pública l’aprovació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari pel servei de subministrament d’aigua a través de xarxa domiciliària d’acord en l’anunci publicat en el BOIB núm. 164 de dia 5 de desembre del 2019.
  • Que d’acord amb la normativa vigent, es troba legitimat legalment per presentar al·legacions a l’esmentada modificació de l’ordenança municipal esmentada.

AL.LEGACIONS:

  1. – Ordenança positiva

 

En termes generals ens trobam amb una proposta d’ordenança que millora notablement la que actualment està vigent. Tot i això i a la vista del seu estudi profund i de la comparació amb altres ordenances, hi proposarem una sèrie de canvis que poden millorar-la i fer-la més justa.

 

  1. Gravar més els consums excessius

Una de les  característiques de les tarifes que se van aprovant per tot arreu, és la instauració de la tarifació progressiva. De fet la tarifa actual que tenim ja té una tarifació progressiva, que se canvia una mica, amb l’objectiu de penalitzar els consums excessius i/o bonificar els consums baixos.

Pel que fa al consum domèstics (d’habitatges) la proposta que se fa utilitza els mateixos intervals de m3 de consum d’EMAYA, però no els aplica la mateixa tarifa, en concret als consums més alts.

Precisament per penalitzar els consums més alts,  proposam que se canviïn els preus per m3 a partir de 40 m3, que la proposta diu 1,88 i proposam 2,50 €/m3 i a partir de 80 m3 que la proposta diu 2,5, proposam 3,8 €/m3.

3.- Incrementar més la quota dels hotels

Tot i que la proposta d’ordenança incrementa els preus de l’aigua als hotels, no obstant la consideram insuficient, ja que en la majoria de casos no cobreix el que costa a EMSER aquesta aigua. Ho deim pel fet que el consum de l’aigua als hotels se produeix a partir d’abril fins a octubre, que és quan normalment EMSER compra aigua a la planta dessaladora. Aquí l’aigua ens costa 1,05 €/m3.

Per  tant proposam que el primer interval del preu de m3 dels hotels sigui de 1,10, el segon de 1,40, el tercer de 1,88, el quart de 3,00 i el darrer de 5€/m3.

 

4.- Habitatges vacacionals

 

Els negocis, sobretot els turístics,  paguen més car el preu de l’aigua, més car que un habitatge, i així se reflecteix a les ordenances.

No s’ha tengut en compte, no obstant, els habitatges vacacionals, ja sigui en edificis unifamiliars o plurifamiliars.

Es per això que creim  que s’han de crear una nova quota relativa als habitatges vacacionals, en les distintes modalitats.

Aquesta quota únicament s’aplicaria durant sis mesos de maig a octubre, mesos de màxima ocupació turística d’aquesta modalitat, La resta de l’any se li aplicaria la quota de consum domèstic. S’ha d’assenyalar que el consum d’aigua dels habitatges vacacionals es produeix especialment quan se compra aigua dessalada, per tant l’aigua més cara de totes.

El preu podria ser semblant als preus de l’aigua dels hotels.

 5.-  Consum mesurat pel  nombre de persones que viuen a un habitatge no per habitatge en si mateix

És imprescindible per a que l’ordenança sigui justa, se combini el padró d’habitants amb el consum d’aigua. La progressivitat de les tarifes, la seva penalització o la seva bonificació, no atén al nombre de persones que viuen a un habitatge.

Així podria succeir que se bonifiqui un habitatge que hi viu una sola persona pel baix consum, i se penalitzi un habitatge que hi viuen quatre persones, a pesar que tal volta, el consum per persona és més baix al darrer cas.

Per tant, per tenir una fiscalitat més justa, es fa necessària substituir la quota de consum per habitatge, per quota de consum per persona.

Aquest consum, que se pot matisar i perfilar més en detall, podria ser de 3 m3 persona i més. I a partir d’aquí establir els intervals de preus en base a aquest consum . S’hauran d’establir penalitzacions pels consums excessius com en tots els casos.

Per a un consum de

  • Fins a 3 m3/mes i persona el preu seria de 0,50 €/m3
  • De 3 a 6 m3/ mes i persona el preu seria de 0,94 €/m3
  • De 6 a 9 m3/mes i persona el preu seria de 1,44 €/m3
  • De 9 a 12 m3/mes i persona el preu seria de 2,50 €/m3
  • Més de 12 m3/mes i persona, el preu seria de 3,8 €/m3

 

Per tot això

SE DEMANA

Que es tenguin per presentades aquestes al·legacions i en els seus mèrits seguin tingudes en comptes i incorporades en el contingut de l’ordenança que ara es modifica,.

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar