10
des

Al·legació a la modificació de crèdit 34/2019 per la compra de 95m2 del Capitol

El passat 13 de novembre l´equip de govern TOTS-PP-UMP-PI va dur a aprovació de manera extraordinària i urgent 5 modificacions de crèdit, una del Pressupost ordinari 2019 i 4 d´inversions amb romanent de tresoreria, curiosament d´uns pressuposts als quals votaren a favor.

Davant aquesta situació des de JUNTS AVANÇAM hem presentat les següents al·legacions.

Al·legació a la modificació de crèdit 34/2019 per la compra de 95m2 del Capitol.

MIQUEL ANGEL MARCH CERDA, regidor d’aquest ajuntament, actuant en nom i representació del grup municipal de Junt:s Avançam

E X P O S A :

  • Que es troba legitimat legalment per presentar al·legacions a esmentada modificació de crèdit

AL.LEGACIONS

1.- Que  aquesta modificació de crèdit es fa per tal de dur a terme adquisició d’una part de la planta baixa (95,53 m2)  del Cinema Capitol. En total estam parlant de 450.000€.

2.- Que per fixar el preu a pagar i per tant per l’import de la modificació de crèdit s’ha elaborat, i consta dins l’expedient, la valoració corresponent per part dels serveis tècnics municipals.

Des del nostre punt de vista hi ha una sèrie de mancances en aquesta valoració (possiblement a causa de les presses en presentar la modificació de crèdit) , que fa que les seves conclusions no siguin vàlides.

Vet aquí algunes d’aquestes mancances.

A. La necessària comparació dels locals que se volen adquirir amb altres locals a la venda no es fa de la manera adequada, ja que aquesta comparativa s’ha de fer -tal com marca la llei- amb els imports dels immobles venuts, i no amb preus d’ofertes de venda, que lògicament es poden tenir en compte, però que no serveixen per a la comparació i fixació de preus pel sistema triat d’acord amb aquest criteri.

B. No es pot fer una taxació unitària dels terrenys que es volen adquirir, ja que un té ús de d’habitatge i l’altre de local comercial. D’altra banda un confronta amb el carrer Antoni Maura i l’altre en canvi no té sortida a l’exterior, sinó a un local i a l’escala d’emergència propietat de l’Ajuntament.

Es tracta de diferències notable, d’ús, d’ubicació i de característiques que implica la impossibilitat de fixar un preu unitari dels terrenys que es vol  adquirir.

C. Pel que fa a valoracions dels terrenys, en aquest Ajuntament hi consta una valoració feta per l’empresa Arco Valoraciones en relació a una part dels terrenys que es vol comprar, el qual arriba a altres conclusions. En tot cas, s’adjunta còpia d’aquesta valoració.

D. Dels criteris de valoració per a fixar el preu de compra se n’ha obviat un que consideram de molta importància, i és un que afecta a la propietat. L’article 386 del Codi Civil estableix que els distints copropietaris estan obligats a reparar conjuntament determinades parts comunes de l’immoble (teulades, terrats, aspectes estructurals, baixades d’aigua, …)

No es tenen en compte aquests aspectes tan rellevants a l hora de fer la valoració de l’immoble, ja que estan parlant de propietat horitzontal, ja sigui restant al preu de compra i sobretot tenint -lo en compte a l’hora de fer-ne la valoració.

 

En aquest sentit s’adjunta informe elaborat pels STM, el febrer del 2019, en que s’avaluava “la repercussió  del cost de les obres de rehabilitació de l ‘antic cinema Capitol en els diferents propietaris , Plaça Major 13”

3.- Lucre cessant.

Entre la valoració que es fa dels terrenys (i que nosaltres discutim) i el preu de la modificació de crèdit i en definitiva de l’import de compra , hi ha una diferència, justificada com a lucre cessant, que puja a uns 100.000 €

El lucre cessant que en aquest cas es pot referir a les pèrdues de valor de l’immoble restant i també als guanys que s’han deixat de percebre com a conseqüència de les futures obres

La quantificació d’aquest lucre cessant no és fàcil i ha estat discutit sovint davant els tribunals. En tot cas ha de respondre a uns criteris clars i a ser possible amb factures o dades objectivables.

A partir d’aquí no trobam justificat ( ni tampoc acreditat) l’import de 100.000 en concepte de lucre cessant.

Ni es tenen en compte si el local no venut està llogat o podria estar -ho, quin temps hi estaria, el preu a pagar, el temps que estarà disponible per a les obres, les obres necessàries per a posar-ho a punt, el seu import, etc..

Tampoc se té en compte el risc mitjà ni molt manco la previsió de l’economia local, pel que fa a lloguers,..

Per tot això i a la vista del contingut d’aquestes al·legacions, amb els documents adjunts, siguin tengudes en compte, contestades convenientment i refets els informes que justifiquen aquesta modificació de crèdit.

 

 

 

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar