22
gen.

Moció per a l´estudi i planificació de les instal•lacions esportives municipals i l´inici i tramitació per a la construcció d´una sala esportiva al Moll de Pollença

Exposició de motius

 

Les instal·lacions esportives del municipi estan escampades entre els dos grans nuclis de població, Pollença i el Moll, i a la vegada al Moll estan separades entre el poliesportiu que compta amb la piscina , les pistes de tenis i de pàdel i per altra banda trobam el camp de futbol i Futbol 7 situats a una altra ubicació.

Aquesta situació  i la necessitat que s´ha plantejat durant anys per diversos sectors del Moll de tenir una pista esportiva multifuncional coberta ha de donar lloc a estudiar quin indret es viable per aquesta construcció.

L’opció de fer el pavelló al solar de l´institut Clara Hamerl quedà totalment descartada després de la reunió mantinguda durant la passada legislatura a la Conselleria d´Eduació amb el Conseller, la direcció de l´IES, la presidenta de l´AMIPA, el regidor delegat del moll i de UMP i el regidor d’educació ja que si s’accedeix a augmentar edificabilitat al solar de l´institut hipoteca una futura remodelació i augment d’aules que pugui necessitar el centre per atendre futures ofertes educatives tant de batxillerat com de formació professional i aquesta opció no es acceptable ni per la direcció del centre, ni les famílies ni evidentment per la conselleria i els representants polítics municipals.

Consideram la conveniència que s’estudiïn, abans de prendre una decisió definitiva,  totes les possibilitats i alternatives per a fer efectiva l’existència d´una sala esportiva multifuncional al Port de Pollença.

 

Aquesta planificació de les instal·lacions esportives ha de tenir una perspectiva amplia i que contempli totes les actuacions futures per tal d’optimitzar recursos i cobrir tota la demanda esportiva municipal actual però també dissenyar i planificar a llarg termini.

Per tal que això sigui possible s´ha de treballar de manera transversal entre les diferents sectors socials afectats ( veïnats, AMIPAs, centres educatius, joves….) forces polítiques, tècnics municipals, així com els usuaris de les instal·lacions que són els clubs i els esportistes del municipi.

 

No tan sols es tracta de definir quines instal·lacions és reformen o es substitueixen , també es necessari debatre quines son més eficients i sostenibles i quines poden optimitzar el seu ús i funcionament.

 

Dins d’aquestes propostes a estudiar per a la ubicació de la pista esportiva multifuncional proposam que s’inclogui el solar d’equipaments esportius del camp de futbol del Port de Pollença, ja que això suposarà tenir les instal·lacions concentrades i facilitarà la seva gestió, a més quedaran integrades totalment dins propietat municipal i esportiva. Aquesta ubicació requeriria un canvi puntual del planejament per augmentar la seva edificabilitat a fi de poder construir el pavelló poliesportiu reglamentari per a competicions, i a la vegada ampliar les grades de la resta d’instal·lacions, amb uns nous vestidors que són obsolets i insuficients.

 

 

 

Per tot el que s’ha esmentat, proposam l’adopció dels següents acords:

 

  1. Es creï una comissió o mesa assessora formada per tècnics municipals, clubs esportius, esportistes individuals, agents socials diversos i representants de les diverses formacions polítiques municipals per dissenyar i planificar un pla d’infraestructures esportives municipals, entre elles una pista multifuncional al Moll.
  2. Que dins d’aquestes planificació s’inclogui, entre els possibles alternatives, l’equipament esportiu on hi ha el camp de futbol del Moll.

 

 

 

Pollença, 15 de gener del 2020

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar