Programa

Propostes en positiu

Avançam en esports

 • Continuarem amb noves millores a les instal·lacions com la renovació i construcció d’una nova pista de tennis i tres de pàdel a Pollença, la renovació de la pista de futbet i la renovació dels vestuaris.
 • Continuarem augmentant les ajudes a clubs i esportistes, que ja s’han potenciat durant aquesta legislatura.
 • Farem que les instal·lacions esportives dels centres educatius siguin millors i puguin ser utilitzades per clubs esportius i associacions.
 • La participació ciutadana també arribarà a la gestió esportiva, tant per decidir quins equipaments es necessiten com per a la gestió de les subvencions.
 • Potenciarem l’espai a l’aire lliure del municipi com a lloc idoni per a la pràctica esportiva i la pràctica segura dels esports de natura amb l’elaboració d’itineraris als tres nuclis de població i a fora vila. Farem que la Ruta de pedra en sec s’ampliï cap a Sant Vicenç.
 • Impulsarem l’esport base en totes les seves modalitats i organitzarem jornades per potenciar-lo; dignificarem i promocionarem l’esport per a persones amb discapacitat i col·laborarem amb els cicles formatius d’esports per fer més esdeveniments de formació entre diferents escoles i alumnes de tot el municipi.

Avançam en educació

 • Després d’haver aconseguit reflotar l’escoleta de La Gola, ara és el torn de crear una escoleta municipal (de 0 a 3 anys) també al nucli de Pollença per tal de donar resposta a la demanda existent.
 • Potenciarem el transport escolar i aportarem també una solució als infants de la Cala Sant Vicenç; seguirem invertint en la millora de les instal·lacions educatives, edificis i patis.
 • Sol·licitarem la creació de cicles formatius per potenciar l’ensenyament d’oficis sense haver de sortir del municipi.
 • Promocionarem l’escola matinera com a servei municipal, amb preus assequibles, per a la conciliació laboral amb la vida familiar.
 • Incrementarem els programes de garantia social coordinats amb l’Àrea de Serveis Socials per millorar l’atenció individualitzada i l’oferta als usuaris, i treballarem per fer una xarxa d’empreses compromeses amb el programa de garantia social.

AVANÇAM EN JOVENTUT

 • Farem una xarxa d’espais per a joves, compartit amb altres usos, a llocs com la Taverna, el Bar Katy, i l’Hort del Camí del Puig, que puguin ser autogestionats pels mateixos joves.
 • Crearem un Consell de la Joventut amb associacions, clubs esportius i associacions de pares i mares com a punt de trobada permanent.
 • Tirarem endavant les propostes del pla d’oci juvenil.
 • Seguirem impulsant el projecte de voluntaris europeus, del qual som pioners a Mallorca, i continuarem desenvolupant les activitats de dinamització juvenil.

AVANÇAM EN COMERÇ i ECONOMIA

 • Continuarem cuidant l’activitat comercial com a primera activitat econòmica del municipi que és i com a element essencial en la configuració del poble.
 • Crearem rutes ben senyalitzades que facin més visibles i accessibles les diferents zones i carrers comercials del municipi i farem inversions per millorar les zones comercials dels diferents nuclis de població, per acompanyar i potenciar l’entorn dels comerços.
 • Protegirem el petit comerç tot impulsant mesures i campanyes de sensibilització per fomentar la compra local i aturarem la construcció de grans superfícies comercials, a fi de potenciar el comerç de proximitat. Posarem fre a la distribució publicitària massiva de grans superfícies.
 • Potenciarem les fires del municipi, tant les tradicionals com les creades en aquesta legislatura (Fira del vi, d’Artesania, de la Cala Sant Vicenç, Fira d’Estiu…) i crearem la Fira Gastronòmica de Pollença.
 • Potenciarem les accions posades en marxa per a la promoció del producte local (campanya formatjades, me de Pollença, tela de llengües, ceràmiques i artesania, vi, oli…) i diversificarem l’economia a favor del sector primari i artesanal.
 • Treballarem per aconseguir espais de treball compartit per a artesans i tallers en el polígon industrial, a l’abast dels emprenedors del municipi.
 • Crearem la plaça de tècnic/a de comerç per tenir una persona que treballi específicament per potenciar aquesta matèria i desenvoluparem polítiques actives d’ocupació en col·laboració amb el SOIB (Joves qualificats, Visibles, Dona, etc.).

AVANÇAM EN TURISME

 • Continuarem amb les mesures destinades a fomentar el turisme de qualitat, que han duit al nostre municipi a ser guardonat com a segon finalista del premis SICTED de tot l’Estat.
 • Durem a la pràctica el Pla de Desenvolupament Turístic aprovat enguany, en tots els seus eixos d’acció: promoció, territori, formació, qualitat turística, creació de mercat…
 • Millorarem la imatge i ubicació de les oficines d’informació turística i la seva senyalització, fet que permetrà una millor atenció i oferir més serveis amb la construcció de noves oficines al Moll, Sant Vicenç i la renovació de la de Pollença; ampliarem el seu horari d’atenció al públic amb un imprescindible augment del nombre d’informadors.
 • Posarem en valor tots els espais que poden ser encara molt més atractius com la Gola, les coves de Sant Vicenç, el bosquet de Bóquer o el jaciment arqueològic de Bóquer, i se senyalitzaran i netejaran les rutes senderistes del municipi per fer més clar el seu ús públic.

AVANÇAM EN URBANISME

 • Redactarem un nou Pla General que abordi els grans problemes que requereixen la presència d’aquest instrument urbanístic:
  1. L’accés a l’habitatge per tal de garantir que en les zones urbanitzables del perímetre de Pollença el terreny destinat a habitatge social tingui un pes elevat.
  2. Acabar i reformar urbanitzacions que han quedat obsoletes sense haver-se ni tan sols completat mai: Formentor, la Font, el Vilar… sempre amb les premisses de respecte al medi ambient i al paisatge.
  3. Adequar i regularitzar zones d’aparcament situades a l’entorn del nucli urbà.
  4. Resoldre definitivament els punts pendents des de fa molts anys en alguns carrers del municipi (carrer del Jonquet – plaça de Ca les Monnares, zones verdes del Calvari, Unitat d’Actuació del Pont Romà, Urbanitzable del Carrer de Cecili Metel, etc.).
 • Aprovarem el Catàleg de Patrimoni per tal que els edificis i elements d’interès no estiguin en perill de desaparèixer.
 • Recuperarem els camins del Catàleg que es trobin en situació d’usurpació, per tal de garantir el seu ús públic. Executarem un pla de neteja i senyalització de tots els camins públics del municipi.
 • Dotarem l’Àrea d’Urbanisme de personal suficient -es resoldrà així el seu dèficit històric- per escurçar terminis de concessió de llicències, agilitar els permisos d’activitats i fer més ràpids tots els tràmits relacionats amb aquesta àrea.
 • Reforçarem les subvencions municipals per a la rehabilitació destinades a la millora de l’eficiència energètica, la instal·lació de plaques solars i l’eliminació de barreres arquitectòniques en edificis particulars.

AVANÇAM EN NOVES TECNOLOGIES

 • Durem a terme una millora substancial del lloc web municipal per fer-lo més pràctic, accessible i funcional.
 • Implantarem una aplicació mòbil municipal d’informació (turística, cultural, de serveis) i per a tràmits municipals. Farem arribar l’Ajuntament a l’objectiu de ser una administració on el 100% dels tràmits es puguin fer electrònicament.
 • Dotarem els tres nuclis de pantalles d’informació al carrer per difondre informacions i esdeveniments municipals, també els posarem a disposició de les entitats i associacions, i substituirem els actuals taulers d’anuncis on s’exposa la informació en paper.

AVANÇAM EN MEDI AMBIENT

 • Impulsarem el manteniment i la difusió de les zones verdes i els espais naturals de titularitat municipal (Santuïri, bosquet de Bóquer, la Gola, Can Febus, la Vinyeta i zones verdes significatives) amb inversions anuals i senyalització.
 • Farem un pla de sembra d’arbrat en els carrers de tot el municipi per reposar els que han anat desapareixent al llarg dels anys.
 • Implantarem el Pla de Residus per estendre la recollida porta a porta a tot el municipi i augmentar el percentatge de reciclatge per damunt el 50%.
 • Normalitzarem el funcionament i la gestió de les colònies felines per tal de convertir un problema de salut pública i benestar animal en una oportunitat per fer un municipi més amigable amb els animals.
 • Establirem una canera municipal i un santuari per als moixos que hagin de viure en captivitat, i continuarem i potenciarem els programes de castració de moixos per evitar la proliferació excessiva de la seva població. Farem una gestió més eficient del control de plagues.
 • Donarem un nou impuls a la gestió de les platges i millorarem encara més els avanços fets durant aquesta legislatura; reduirem la pressió d’explotació en zones de platja més saturades. Potenciarem l’ús públic i els equipaments per a discapacitats, i allargarem els serveis conforme s’allarga la temporada turística.

AVANÇAM EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Seguirem apostant per aquest eix fonamental de la política municipal que afecta tots als àmbits de la gestió, i posarem en marxa òrgans i processos del nou Reglament de PC: assemblees, audiències, consultes, registres… Durem a terme, com a mínim, dos procediments participatius cada any.
 • Destinarem una part de l’antic quarter de la policia local a la plaça Major com espai per reunions d’entitats i es potenciarà la difusió dels drets de la ciutadania i de les entitats.
 • Destinarem una part de l’antiga residència al Convent de Sant Domingo per a ús d’associacions, a fi que també puguin treballar en xarxa.
 • S’augmentaran les subvencions a les entitats del municipi conforme augmenti la seva activitat en benefici de la ciutadania.

AVANÇAM A L’ESCOLA DE MÚSICA

 • Estudiarem la possibilitat d’incorporar l’ensenyament reglat de grau mitjà atès que ja comptam amb l’ensenyament oficial de grau elemental.
 • Ajudarem a constituir una associació de mares i pares i mantendrem la col·laboració permanent amb la banda de música i altres entitats musicals del municipi.
 • Apostarem per la climatització de l’edifici en la segona fase de millora d’aquest.
 • Incrementarem les classes de l’escola de música al Moll.

AVANÇAM A LA RÀDIO MUNICIPAL

 • Es completarà la plantilla per poder augmentar els serveis de la ràdio.
 • Farem de la ràdio el canal de comunicació per a les associacions del poble.
 • Inclourem el sector juvenil en els objectius de la ràdio tot incorporant programació per a aquesta franja d’edat.

AVANÇAM AMB EMSER

 • Incrementarem les funcions de l’Empresa Municipal en temes de neteja viària i clavegueram.
 • Crearem una plaça per a un tècnic de medi ambient dins EMSER per potenciar la vessant ambiental de l’empresa, i completarem la plantilla amb les places que encara són vacants.
 • Traslladarem les instal·lacions de l’empresa a la nau del polígon, acabarem el projecte d’habilitació d’aquest nou espai i recuperarem l’espai de les antigues cotxeres per a altres usos més d’acord amb l’entorn.
 • Impulsarem amb força la recollida selectiva i el consum responsable d’aigua amb un sistema tarifari just, i construirem tres noves mini-deixalleries.

AVANÇAM EN HISENDA

 • Potenciarem els pressuposts participatius implantats en aquesta legislatura.
 • Modificarem les ordenances fiscals per tal que siguin més progressives i socials.
 • Seguirem apostant per bonificar les taxes, els preus públics i els impostos a aquelles persones amb pocs recursos, minusvalidesa, famílies nombroses, joves…
 • Farem els certificats de residència gratuïts, com ja ho són a d’altres municipis.

AVANÇAM EN EL FESTIVAL DE MÚSICA

 • Seguirem apostant per un comitè tècnic col·legiat i decidit a mantenir-lo com a festival de música clàssica.
 • Millorarem les instal·lacions que donen servei al Festival, amb la rehabilitació del Claustre, l’habilitació de camerinos nous i la instal·lació d’un nou cadafal i conxa acústica.
 • Impulsarem de forma decidida el grup de suport, per tal que es converteixi en l’enllaç entre la societat pollencina i la direcció del Festival.

AVANÇAM EN HABITATGE PER A TOTHOM

 • Impulsarem ajudes i bonificacions per fomentar el lloguer tradicional.
 • Garantirem la bona col·laboració entre propietaris i arrendataris per facilitar preus i condicions.
 • Cedirem solars per a la construcció de pisos de protecció oficial.
 • Revisarem les adjudicacions d’habitatge públic a l’actual edifici Carotti per garantir que aquests habitatges es posin a disposició de les famílies del municipi que ho necessiten.
 • Revisarem els edificis buits del municipi per intentar promoure el lloguer amb l’aval municipal.

AVANÇAM EN BENESTAR SOCIAL

 • Oferirem nous serveis a través del programa “Pollença Social” que inclouran: servei d’atenció social a joves d’entre 13 i 20 anys i a les serves famílies, servei d’atenció a les dones del municipi i l’ampliació i millora de l’atenció social a la població en general.
 • Millorarem la comunicació i la difusió de les ajudes i recursos socials.
 • Adequarem noves instal·lacions per a l’Àrea de Benestar Social amb més despatxos que permetin l’atenció individualitzada i zones comunes per a tallers i reunions (a l’edifici de la residència vella).
 • Crearem nous espais a l’edifici de la residència vella per a usos diversos: situacions d’emergència, desnonaments, alberg, voluntariat, intercanvis…
 • Rehabilitarem el Bar Katy i el dotarem d’un projecte social conforme a les conclusions d’un projecte participatiu.
 • Crearem un espai polivalent al primer pis del Carotti per cobrir els nous serveis de l’Àrea de Benestar Social al Port de Pollença.

AVANÇAM EN IGUALTAT

 • Crearem espais per al desenvolupament de l’Àrea d’Igualtat, amb despatxos i espais comuns per a reunions i tallers (a l’edifici de la residència vella i dependències del Carotti al Port de Pollença).
 • Desenvoluparem el Pla d’igualtat municipal.
 • Seguirem amb les activitats i tallers per educar i sensibilitzar en  igualtat, tant als centres educatius com a la població en general.

AVANÇAM A LA RESIDÈNCIA SOCIAL DE SANT DOMINGO

 • Habilitarem noves habitacions per donar cabuda a més residents.
 • Millorarem les zones verdes i els jardins de l’edifici.
 • Impulsarem el programa d’atenció personalitzada al resident amb la creació de noves activitats i nous programes intergeneracionals.

AVANÇAM EN GESTIÓ DE PERSONAL

 • Col·laborarem en els programes de creació d’ocupació del SOIB: programa de Joves Qualificats, programa Visibles per a aturats de llarga durada, treball femení, etc.
 • Implantarem nous projectes com són els cursos de formació.

AVANÇAM EN POLICIA LOCAL

 • Impulsarem la construcció d’un nou quarter de la policia per millorar el servei i posar-lo al nivell que ja necessita el municipi.
 • Substituirem la flota per vehicles elèctrics.
 • Crearem patrulles especialitzades en diferents àmbits (medi ambient, via pública, entorn rural…).

AVANÇAM A LA BIBLIOTECA I A L’ARXIU HISTÒRIC

 • Digitalitzarem tot l’Arxiu Històric per garantir la seva conservació i millor difusió.
 • Continuarem amb l’adquisició progressiva del fons fotogràfic Bestard /Cerdà i amb la feina destinada a la seva divulgació.
 • Potenciarem activitats per mantenir el Casal de Can Llobera com un espai cultural de referència i mantindrem oberta la biblioteca del Moll matins i horabaixes.

AVANÇAM EN NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

 • Organitzarem anualment la Diada de la Llengua.
 • Impulsarem activitats de foment de la llengua catalana.
 • Augmentarem la dotació de les subvencions a la retolació i llocs web en català per tal que cap petició es quedi sense poder ser atesa.

AVANÇAM EN CULTURA

 • Farem una programació cultural estable i per a tots els públics a Pollença i al Moll.
 • Modificarem les ordenances municipals per permetre la música en viu en els bars i restaurants, tot afavorint la convivència sense conflictes entre l’activitat artística i el descans dels veïns.

AVANÇAM AL MUSEU

 • Reformarem el primer pis del Claustre de Sant Domingo i ampliarem el Museu.
 • Continuarem amb les exposicions temporals a l’església del Convent que s’han potenciat molt durant aquesta legislatura.
 • Farem un conveni amb la Fundació la Caixa per a la cessió de la sala del carrer de Sant Josep per a exposicions temporals.
 • Dotarem el municipi de la figura d’un arqueòleg municipal que ajudi a posar en valor el nombrós patrimoni que té Pollença i que serveixi de suport a les obres tant municipals com privades.

AVANÇAM EN L’ESPAI PÚBLIC

 • Reforçarem el manteniment de les zones verdes i l’arbrat del municipi, tant la neteja, com la poda i el desbrossament, i assignarem operaris de la brigada municipal al manteniment exclusiu de cadascun dels nuclis urbans.
 • Aprovarem una nova ordenança d’ocupació de la via pública per compaginar millor l’aprofitament per part dels negocis amb el gaudi de l’espai públic.
 • Continuarem amb els programes d’eliminació de barreres arquitectòniques als carrers.
 • Reforçarem els recursos econòmics, materials i de personal de l’Àrea de Serveis.
 • Col·laborarem amb les associacions de veïnats de distintes urbanitzacions per millorar el manteniment d’aquestes.

AVANÇAM EN MEDIACIÓ INTERCULTURAL

 • Impulsarem l’àrea de Mediació Intercultural amb l’habilitació d’un espai d’informació i d’atenció al públic al carrer del Càrritx, a la planta baixa de l’antic quarter de la Policia Local.
 • Potenciarem les activitats realitzades des de Mediació Intercultural, de forma coordinada entre les diferents àrees, per tal de facilitar la integració i la interculturalitat al municipi de Pollença.

 

Totes aquestes actuacions s’emmarquen en l’objectiu d’un desenvolupament i un futur sostenible per al nostre municipi, el nostre país, el nostre planeta. Uns objectius a favor de la salut i el benestar, d’una educació de qualitat, d’igualtat de gènere, d’un treball decent, contra la discriminació, per combatre el canvi climàtic i conservar el medi ambient, per promoure societats justes, pacífiques i inclusives, per posar fi a la pobresa i la fam.

Avançam en projectes de millora al municipi

CALA SANT VICENÇ

Intervendrem en el camí de Coves Blanques per recuperar els marges deteriorats i millorar l’accés i la senyalització.

 Acabarem el projecte i durem a la pràctica l’obra de remodelació del mirador de Cala Barques, del carrer de Cala Clara, casc antic de Sant Vicenç i de l’edifici de Balaixa.

 Farem la segona fase de la remodelació urbana de Cala Molins, amb la millora dels carrers Cala Molins i Torrent de Can Botana.

 Farem construir la rotonda a l’accés de la carretera de Sant Vicenç al creuer de la Punta.

 Instal·larem un nou punt d’informació turística a Cala Molins, al nivell que Sant Vicenç mereix, i habilitarem un espai polivalent a l’edifici municipal de la plaça dels Pins.

 

 

PORT DE POLLENÇA

Farem realitat les obres de remodelació urbana i pacificació del trànsit al carrer de Formentor i a la plaça de Miquel Capllonch, que a dia d’avui ja té projecte i pressupost.

Remodelarem la urbanització de Can Singala, en millorarem els seus carrers i voravies i protegirem la tipologia tradicional dels seus habitatges.

Millorarem la urbanització del Pinaret, els seus carrers i les infraestructures i farem la dotació de serveis del carrer del Bot i del carrer del Roure per donar qualitat i millor mobilitat a la segona línia.

Renovarem la connexió d’impulsió d’aigües brutes de les urbanitzacions de Llenaira, Gotmar i Pinaret, per evitar problemes de vessaments.

Farem la reforma de l’antic Bar Kati per habilitar-hi usos socials gestionats conforme a les decisions que es prenguin en procés de participació ciutadana.

Aconseguirem la reforma, ampliació i millora de la Unitat Bàsica de Salut del Port de Pollença, ja acordada amb la Conselleria aquesta legislatura.

Continuarem amb la segona fase de millora de la sala d’actes del Moll, n’executarem la climatització i adaptarem els banys per a persones amb mobilitat reduïda.

Instal·larem pèrgoles per a protecció solar i de pluja a la nova parada de taxis.

Ampliarem i modernitzarem l’Oficina d’Informació Turística, que estarà situada a la primera línia, en la plaça annexa a l’amarrador de Ports.

 

POLLENÇA

 Acabarem les obres de la pescateria, ja avançades en l’actualitat, i posarem en valor les troballes arqueològiques que hi han aparegut, en forma d’espai d’interpretació integrat a l’edifici.

Intervendrem a la zona verda de Can Bach, darrera el Centre Cultural, i recuperarem aquest espai per a l’ús dels ciutadans; reformarem la zona verda de Monti-sion per revertir l’estat de degradació en què es troba fruit de moltes legislatures sense cap millora.

Recuperarem el cinema Capitol, hi farem les obres necessàries per dotar el municipi de la sala multifuncional que mereix, amb una capacitat de 245 butaques. Farem tot el possible per aconseguir incorporar algun espai de la planta baixa per millorar les prestacions de l’edifici.

Reformarem el conjunt del Claustre del Convent, que executarem per fases, per així poder ampliar el museu i disposar d’espais per a nous usos: renovació de la sala d’usos múltiples, espais per a entitats i associacions, atenció social, etc.

Rehabilitarem els habitatges de propietat municipal situats al carrer del Roser Vell per tal d’habilitar-hi una casa d’acollida de persones amb necessitats urgents de disposar d’un espai per viure temporalment, amb supervisió de l’Ajuntament.

Adequarem les zones verdes de Can Febus i de la Vinyeta del Pont Romà a partir dels acords del procés participatiu.

Eliminarem les barreres arquitectòniques per accedir a l’església de Monti-sion, afavorint aquest espai com a lloc per dur a terme activitats culturals.

Rehabilitarem el trespol de l’església del Convent i netejarem el seu retaule, ja que es tracta d’un espai municipal molt utilitzat per a la realització actes culturals.

Millorarem les actuals instal·lacions del cementiri i posarem en marxa la construcció d’un tanatori on es puguin fer les vetlles en condicions dignes.

Continuarem millorant la plaça de Ca les Monnares, en renovarem l’enjardinament i instal·larem més il·luminació i zones d’ombra al parc infantil. Contractarem un servei de manteniment integral per als aparcaments del soterrani.

Renovarem el trespol i la zona de jocs del parc infantil del carrer de Cecili Metel.

Facilitarem la construcció d’un nou PAC al solar de Can Conill.

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar