Programa

EL PROGRAMA ELECTORAL DE JUNTS AVANÇAM CONTINUA OBERT A LES TEVES APORTACIONS I SUGGERIMENTS

AQUEST PROGRAMA HA ESTAT ELABORAT A PARTIR D'ASSEMBLEES OBERTES, APORTACIONS DELS DIFERENTS COL·LECTIUS I ASSOCIACIONS I DELS SUGGERIMENTS DELS CIUTADANS. PARTICIPA-HI!

100 PROPOSTES CAP AL CANVI

Programa en Català i Castellà

Veure programa de mà

VEURE DECÀLEG EN ANGLES

Veure decàleg

Programa complet

Cala Sant Vicenç

Junts Avançam té com a prioritat tornar a Cala Sant Vicenç el prestigi que es mereix i ha perdut amb el temps i fer-ne d´aquest indret únic en el Mediterrani un referent turístic, paisatgístic i un lloc digne per els seus habitants.
 

 1.  Consolidarem la figura de DELEGAT DE BATLIA de Sant Vicenç, que serà una figura de proximitat.
 2. Establirem una partida anual per a Sant Vicenç per pal·liar el greuge comparatiu pel que fa a inversions.
 3. Encarregarem un pla d’inversions d’emergència en col·laboració amb els veïns de Sant Vicenç.
 4. Consolidarem la figura del “sereno de barri“.
 5. Recuperarem la denominació tradicional “SANT VICENÇ
 6. Rehabilitarem l’edifici de l’ESGLÉSIA de Sant Vicenç per destinar-lo a usos culturals, cívics i/o com a delegació de l’Ajuntament.
 7. Fomentarem la inclusió del PATRIMONI ARQUEOLÒGIC de Sant Vicenç en un circuit artístic i cultural i un centre d’interpretació.
 8. Renovarem els rètols, el mobiliari urbà i l’ enllumenat públic per tal d’homogeneïtzar tot el nucli tot respectant l’estètica adient.
 9. Promourem l’organització d’activitats artístiques, musicals i esportives per tal dinamitzar Sant Vicenç i afavorir-ne la desestacionalització.
 10. Planificarem i reordenarem la plaça de Cala Molins i la plaça dels Pins per convertir-les en espais verds per a ús de les famílies i com a lloc d’ús polivalent.
 11. Tendrem especial cura de la millora dels protocols de manteniment d’espais verds, platges i carrers, i de la seguretat dels vianants.
 12. Instarem la millora i la renovació de la carretera que porta a Sant Vicenç, com a ruta cicloturística.
 13. Renovarem la xarxa viària i la xarxa de clavegueram, i soterrarem el cablejat tot prioritzant les zones que presenten una major problemàtica.
 14. Fomentarem els esports d’aventura, el ciclisme i el senderisme.
 15. Durem a terme les tasques de manteniment, embelliment i millora durant la temporada baixa per evitar molèsties als veïns i visitants.
 16. Habilitarem un accés públic per a vianants que connecti Sant Vicenç amb el Port de Pollença.
 17. Condicionarem el camí de Cala Carbó i farem un mirador a la part superior.
 18. Estudiarem la viabilitat de construir una rotonda d’accés a la Cala de Sant Vicenç.
 19. Eliminarem les barreres arquitectòniques per facilitar l’accés a les platges de Sant Vicenç.
 20. Lluitarem per aconseguir la recepció de tots els canals de la TDT i millorar la xarxa informàtica.

Turisme

Junts Avançam aposta per un Pla integral de desenvolupament turístic consensuat per tots els sectors econòmics que ens porti a un model d’excel·lència turística a mitjà i llarg termini al nostre municipi.

 1. Crearem un pla de desenvolupament turístic amb l’objectiu de recuperar el prestigi perdut i desestacionalitzar. El farem consensuat amb els agents afectats: sector hoteler, habitatges turístics vacacionals, comerç, transport i treballadors.
 2. Acompanyarem el turisme d’habitatge vacacional amb la millora dels camins, dels punts de recollida de residus i la promoció de l’oferta complementària que pugui suposar l’allargament de la temporada.
 3. Millorarem la ubicació de les oficines d’informació turística així com la seva senyalització, per poder rebre el major nombre de visitants possible en un espai prou ample i acollidor.
 4. Ampliarem l’horari actual de les oficines de turisme i ampliarem la plantilla d’informadors turístics.
 5. Comptarem amb una plana web atractiva, pràctica i actualitzada diàriament.
 6. Confeccionarem un material promocional, així com mapes, clars i comprensibles, que indiquin els llocs d’interès del municipi i les rutes d’especial interès.
 7. Recuperarem espais de gran interès i actualment en estat de semi abandonament o abandonament total (Pedret de Bóquer, la Gola, coves de l’Alzinaret, bosquet de Bóquer…).
 8. Potenciarem el producte local mitjançant fires o setmanes temàtiques a restaurants del municipi.
 9. Senyalitzarem i fitarem les rutes senderistes existents en el municipi, ja que actualment moltes donen lloc a confusió.

CONVIVÈNCIA CÍVICA I LA SEGURETAT CIUTADANA

 1. Desenvoluparem una nova ordenança d’ocupació de la via pública que garanteixi l’estrica visual, que ordeni els casos de sobreocupació i que garanteixi l’ús dels espais i del mobiliari públic.
 2. Promourem campanyes informatives encaminades a garantir el civisme entre els conciutadans.
 3. Impulsarem la creació d’unitats especialitzades dins el servei de la Policia Local.
 4. Prioritzarem la formació dels agents i dotarem dels recursos materials i del parc mòbil necessari el servei de la Policia Local.
 5. Estudiarem la possibilitat de construir un nou quarter de la Policia Local al municipi de Pollença
 6. Atendrem les necessitats per tal de garantir un bon funcionament del servei de protecció civil de Pollença.

Educació

Junts Avançam per una educació que doni igualtat d’oportunitats a tothom i que posi en valor la cultura i la llengua del poble.

 1.  Promocionarem l’escola matinera com a servei municipal, amb preus assequibles, per a la  conciliació laboral amb la vida familiar.
 2. Potenciarem el teatre escolar com activitat en els centres i estendrem l’oferta a altres disciplines artístiques.
 3. Modificarem el reglament de funcionament del Consell Escolar Municipal per donar-li funcionalitat. Farem un decàleg de les seves funcions.
 4. Impulsarem trobades entre els docents del municipi per posar en comú experiències i intercanvis.
 5. Promourem un fons de recursos educatius municipal a partir d’aportacions dels mateixos docents.
 6. Dinamitzarem la biblioteca de Can Llobera i el centre polivalent Miquel Capllonch com a espais adequats per a l’estudi.
 7. Avaluarem el sistema d’ajudes de transport per als alumnes que cursin estudis a nivell de cicles formatius que no es poden oferir dins el municipi i universitaris, per estimar quins recursos són necessaris per mantenir el servei.
 8. Reinventarem l’escola viva perquè sigui un mitjà per obrir el poble, la cultura i la llengua.
 9. Potenciarem la integració dels nouvinguts i establirem relacions interculturals.
 10. Definirem i potenciarem les funcions de la mediadora cultural, amb la implicació de diferents agents i àrees municipals, per tal d’aconseguir la plena integració dels nouvinguts al nostre municipi .
 11. Potenciarem els programes de garantia social coordinats amb l’Àrea de Serveis Socials per millorar l’atenció individualitzada i l’oferta als usuaris del servei.
 12. Treballarem per fer una xarxa d’empreses compromeses amb el programa de garantia social per tal d’enriquir-lo i fer-lo eficient.
 13. Inclourem en l’oferta educativa tallers d’esports i jocs tradicionals.

Esports

Junts Avançam per fer de Pollença un lloc únic per practicar esport i fer salut

 1. Durem a terme un estudi de necessitats, d’espais i de recursos materials i humans per poder planificar el desenvolupament municipal esportiu.
 2. Adaptarem les instal·lacions esportives dels centres educatius municipals de Pollença i el Moll per tal que siguin funcionals i puguin ser emprades per les associacions i els clubs esportius.
 3. Planificarem i reorganitzarem l’Àrea d’Esports per optimitzar el funcionament de les instal·lacions i els recursos econòmics i humans i donar així un millor servei.
 4. Establirem plataformes de participació ciutadana per decidir com gestionar els recursos econòmics tant a nivell de subvencions com en despesa d’infraestructures.
 5. Potenciarem la diversitat d’espais que té el municipi per fer de Pollença un racó més saludable i propici per la pràctica de l’esport lliure.
 6. Promocionarem els esports de natura amb l’elaboració d’itineraris esportius per una pràctica segura.
 7. Treballarem activament dins l’esport per a la salut i la prevenció, marcarem rutes de passeig a Pollença, al Moll i a Sant Vicenç (Santuïri, bosquet de Bóquer, Coves Blanques…). Dotarem els diferents nuclis de població de mobiliari urbà apte per fer exercici.
 8. Impulsarem l’esport base en totes les seves modalitats i organitzarem jornades per potenciar els esports.
 9. Dignificarem i promocionarem l’esport per a persones amb discapacitat.
 10. Enriquirem les relacions amb els cicles formatius d’esports per ampliar esdeveniments de formació entre diferents escoles i alumnes de tot el municipi.
 11. Treballarem conjuntament amb altres organismes per aconseguir que la ruta de pedra en sec arribi fins al cap de Formentor i Sant Vicenç.
 12. Continuarem donant suport a l’esport federat aportant les instal·lacions municipals.
 13. Treballarem conjuntament amb els clubs especialitzats en esports nàutics per aconseguir que estiguin a l’abast de tots els pollencins.
 14. Seguirem apostant, treballant i millorant els parcs de Nadal, Setmana Santa i Estiu.
 15. Millorarem el manteniment de les infraestructures esportives del municipi en coordinació amb les diferents administracions.
 16. Adaptarem les instal·lacions existents per poder‐hi dur a terme competicions oficials.
 17. Donarem suport als clubs esportius del municipi de Pollença i valorarem la tasca que fan en favor del poble.
 18. Apostarem pels esdeveniments esportius que aporten beneficis al municipi i ho farem extensiu al Moll i a la Cala de Sant Vicenç.
 19. Treballarem per fer promoció turística de les possibilitats organitzatives, d’infraestructures, del medi físic, del medi natural i del bon temps que ofereix el nostre municipi.

Infraestructures culturals

Junts Avançam vol recuperar el gran patrimoni cultural de Pollença i posar-lo en les millors condicions per que els veïnats i els visitants en puguin gaudir plenament.

 1. Avaluarem i planificarem, mitjançant la redacció d’un pla d’usos, el Centre Cultural Guillem Cifre. Contemplam la possibilitat, entre d’altres, d’adaptar l’espai de l’antiga biblioteca com a sala d’audicions i ampliar l’Escola de Música, a més de millorar la façana i les persianes i fer les adaptacions pertinents per a minusvàlids per convertir-lo en un edifici accessible.
 2. Durem a terme un projecte integral, per fases, del conjunt de l’edifici i del Claustre de Sant Domingo. El condicionarem com a lloc per a concerts, en millorarem l’acomodació d’espectadors i d’artistes. Estudiarem totes les opcions possibles per fer que aquest espai sigui més còmode i funcional, tot preservant el seu caràcter genuí, per a la qual cosa elaborarem també un pla d’usos. Dotarem aquest espai del personal que requereixi per al seu bon funcionament i manteniment, i que al mateix temps pugui posar a l’abast dels visitants tota la informació de caire patrimonial.
 3. Impulsarem i col·laborarem en la millora i conservació de les esglésies de Pollença que s’usen, o es poden usar, per a activitats municipals, per poder-ho fer signarem els convenis corresponents. Elaborarem un itinerari amb visites de les esglésies del municipi.
 4. Rehabilitarem l’edifici on actualment s’ubica l’església de Sant Vicenç per       destinar-lo a usos culturals, cívics i/o com a delegació de l’Ajuntament.
 5. Dinamitzarem l’edifici Miquel Capllonch amb activitats pròpies de l’Ajuntament o d’altres entitats establertes a Pollença i al Moll. Estudiarem la possibilitat d’ubicar en aquest recinte l’oficina d’informació turística, per la seva proximitat a la plaça de Miquel Capllonch.
 6. Obrirem un debat sobre els usos i el tractament que ha de tenir l’edifici del Capitol. En tot cas, el projecte de rehabilitació ha d’afectar tot l’edifici, per a la qual cosa estudiarem la possibilitat d’adquirir o expropiar la resta de l’immoble.
 7. Destinarem els recursos humans i tècnics amb què compta l’Ajuntament i invertirem en els equipaments necessaris per dinamitzar Can Llobera per tal que es converteixi en un centre cultural de primer ordre.
 8. Rehabilitarem l’edifici de l’antiga pescateria i el posarem en valor, com a testimoni del seu antic ús, compatible actualment amb usos diversos, tal com oficina d’informació turística, miniexposicions, teatre… Igualment rehabilitarem l’edifici de l’antic Quartelillo.
 9. Impulsarem la recerca de diferents fórmules per tal que les instal·lacions i els equipaments escolars puguin ésser aprofitats per entitats culturals i esportives en hores no lectives. Així mateix, cercarem vies per tal que els patis escolars puguin esser els capvespres lloc d’esbarjo per als joves. Establirem els protocols de control necessaris per evitar que se’n faci un mal ús.
 10. Estudiarem la viabilitat de construir nous locals d’assaig al polígon municipal i d’un espai per fer-hi concerts per donar solució a la demanda dels grups locals.
 11. Farem un estudi d’aprofitament dels espais de l’antiga residència, “l’Hospici”, a fi de destinar-la a usos culturals i socials, entre ells la possible ampliació del Museu, i com a local per ubicar les diferents associacions, així es contribuirà a fomentar l’associacionisme.

Llengua

Junts Avançam defensarà al llengua com a tret d´identitat del nostre poble.

 1. Promocionarem el català com element vertebrador de la nostra societat i com a símbol identificatiu de la nostra
 2. Potenciarem la dinamització lingüística i l’oferta de cursos, posant èmfasi en les zones del municipi on hi ha més mancances.
 3. Aprofitarem l’oportunitat que ofereix l’entorn escolar per apropar el col·lectiu immigrat adult a l’aprenentatge del català, ja que és la llengua que usen els seus fills a l’escola.
 4. Continuarem amb la tramitació d’ajudes municipals a empreses, restaurants i comerços que utilitzin el català com a llengua habitual.
 5. Ampliarem els cursos de català organitzats per l’Ajuntament i, si és necessari, els adreçarem a col·lectius concrets.
 6. Promourem el voluntariat lingüístic −que posa en contacte aprenents amb persones catalanoparlants del municipi− amb incentius a les persones que participen en aquest programa(descomptes en actes culturals de pagament, per exemple).

SERVEIS SOCIALS I LA SANITAT

Junts Avançam entén el benestar social com un tret d’identitat de les polítiques d’esquerres.

Serveis Socials

 1. Crearem un equip per coordinar la relació entre l’Ajuntament i les persones amb més risc de vulnerabilitat.
 2. Promourem una reorganització de tasques entre els treballadors i la possibilitat d’augmentar la plantilla.
 3. Incentivarem el voluntariat, així com l’opció d’ampliar serveis i horaris.
 4. Continuarem amb el foment de la integració d’infants i joves nouvinguts al nostre municipi, hi dedicarem els recursos d’infraestructura i de personal adequats.
 5. Establirem convenis d’ajudes amb el Projecte Home per afavorir directament l’usuari, tipus bons d’autobús per arribar a les seves instal·lacions.
 6. Instarem la creació i ampliació de tallers ocupacionals i d’activitats formatives, sobretot dins els àmbits de cuiners, cambrers, atenció al públic i hostatgeria.
 7. Crearem una xarxa d’ocupació laboral que funcioni com a nexe entre empreses del municipi i persones que cerquen trobar feina o millorar l’existent.

Sanitat

 1. Negociarem un acord amb la Conselleria per a la construcció d’un nou centre de salut i la rehabilitació de la unitat del Port.
 2. Lluitarem per augmentar la cartera de serveis que ofereix el nostre centre de salut.
 3. Impulsarem el diàleg i la comunicació entre els diferents organismes municipals: Serveis Socials, Sanitat i Educació.
 4. Facilitarem la comunicació entre àrees en el cas de precisar ajudes o valoració de la dependència.
 5. Lluitarem per restablir la consulta d’horabaixa als centres de salut.
 6. Fomentarem la participació dels professionals i dels pacients.

 

Medi Ambient

Junts Avançam farà polítiques encaminades a garantir un futur mediambientalment sostenible per el nostre municipi.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL MUNICIPI

Aigua

 1. Establirem mesures fiscals per tal que es pagui d’acord amb el consum. S’establirà un mínim per persona i dia, i a partir d’aquí s’augmentaran les taxes de consum.
 2. Acordarem mesures d’estalvi domèstic. S’exigiran mesures d’estalvi a habitatges nous i reformats.

Aigües residuals

 1. Treballarem intensament per aconseguir que la depuració de les aigües residuals no provoqui ni males olors ni contaminació dels aqüífers.
 2. Revisarem el clavegueram del Moll a fi d’evitar filtracions a la mar i, per tant, contaminació i males olors.
 3. Implantarem depuració terciària a la depuradora per a ús de regadiu en els jardins públics i privats, per això serà necessària la construcció d’una bassa de recuperació d’aigua i una xarxa de distribució.

Energia

 1. Continuarem potenciant l’ús d’energia solar i combustible com la biomassa com a alternativa domèstica i, sobretot, municipal.
 2. Elaborarem un pla d’eficiència energètica que permeti disminuir de manera considerable el consum energètic del municipi.
 3. Es canviarà, en la mesura que sigui possible, l’enllumenat públic dels carrers i dels edificis municipals per estalviar energia.
 4. Començarem un programa de modernització i manteniment de l’enllumenat que asseguri un mínim d’enllumenat a carrers que actualment encara no en tenen, i als fanals que ja estan instal·lats.
 5. Estudiarem la implantació de tecnologies que utilitzin combustibles alternatius a les instal·lacions de titularitat pública (calderes…) per tal d’obtenir no sols un benefici ambiental, sinó també econòmic.

Residus

 1. Incrementarem la recollida selectiva per tal d’aconseguir una millora ambiental del municipi i un estalvi econòmic per als ciutadans.
 2. Adaptarem la deixalleria a les necessitats del municipi i dels ciutadans. Presentarem un projecte de funcionament per tal de segregar la major part de residus valoritzables i així poder obtenir un rendiment mitjançant la seva venda.
 3. Millorarem la neteja dels punts verds i adaptarem la seva capacitat a cada punt de generació.

Espais naturals

 1. Potenciarem les activitats educatives al parc de la Gola, al puig de Santuïri i al bosquet de Bóquer.
 2. Potenciarem la divulgació del patrimoni natural de Pollença, tant en l’àmbit local com internacional.
 3. Elaborarem plans de gestió per a cada un dels espais públics municipals (bosquet de Bóquer, pinar i coves de Sant Vicenç, Santuïri, etc.).
 4. Incentivarem els convenis entre l’Ajuntament i propietaris de finques i/o d’altres administracions, per desenvolupar tasques de conservació i poder-ne fer un ús sostenible.
 5. Potenciarem el turisme ornitològic i botànic, per a la qual cosa dotarem d’equipaments adequats els diferents punts estratègics per al seu correcte desenvolupament (itineraris senyalitzats, aguaits, etc.).
 6. Promourem la declaració de reserves marines al nostre litoral per a la recuperació de la fauna i flora marina, i al mateix temps, beneficiar a curt i mitjà termini la quantitat i la qualitat de la pesca.
 7. Instarem les distintes administracions a ordenar l’ancoratge a les cales per protegir els fons marins, i molt especialment la posidònia. Treballarem per tal que es puguin instal·lar morts a cada cala.
 8. Amb l’objectiu de recuperar la qualitat de l’aigua, el paisatge litoral i el fons marí, donarem suport a una col·locació limitada de 100 boies a la badia per a ancoratges temporals i amb tarifes progressives segons l’eslora, a fi de combatre l’ancoratge il·legal.
 9. Donarem suport a la remodelació de les instal·lacions portuàries per tal d’optimitzar-les i evitar així l’ocupació de més superfície marina.
 10. Durem a terme de forma sistemàtica la neteja de platges, i farem especial esment a les que presenten dificultat d’accés.

Renou i contaminació

 1. Desenvoluparem una campanya per fer de Pollença un municipi lliure de renou, per a la qual cosa prestarem una atenció continuada a la contaminació acústica com a degradadora del medi ambient i renovarem les ordenances municipals.

Neteja

 1. Crear consciència de poble net i promoure la participació ciutadana, tant per netejar com per avisar el servei de neteja i controlar l’espai proper.
 2. Revisarem la ubicació de les papereres per tal de col·locar-ne més en algunes zones del municipi, tot treballant amb l’empresa de neteja contractada per tal de millorar aquest aspecte.
 3. Aplicarem mesures per tal de mantenir els carrers nets i evitar el lamentable aspecte i les males olors que això comporta per als ciutadans i turistes.

Mobilitat

 1. Incentivarem l’ús de la bicicleta per obtenir un municipi més sostenible (carrils bici, camí escolar, aparcaments per a bicis…).
 2. Elaborarem i executarem, de forma prioritària, un pla per adaptar les voravies, les places, els carrers i els edificis públics a les persones amb mobilitat reduïda, cotxets d’infants…
 3. Promourem la construcció d’un carril bici i una voravia que enllaci el carrer de Cecili Metel de Pollença amb el CEIP Joan Mas i que el passeig de Pollença – Port de Pollença arribi fins a l’entrada del Moll.

Benestar animal

 1. Reiniciarem les negociacions per tal que el Refugi d’Animals pugui tornar a col∙laborar amb l’Ajuntament en la custòdia d’animals abandonats i treballar per l’adopció i la reinserció en famílies d’acollida.
 2. Treballarem en el control de plagues per tal d’evitar la proliferació en excés de diverses especies d’animals.
 3. Promourem la creació d’una canera municipal o comarcal, conjuntament amb altres ajuntaments.

Jardineria

 1. Promourem la plantació i/o replantació de plantes autòctones i que impliquin un baix cost de manteniment (poca aigua, poda…) a les zones enjardinades del municipi.
 2. Estudiarem, també la plantació d’espècies vegetals autòctones al voltant de les noves i antigues infraestructures del municipi per tal d’aconseguir la seva integració paisatgística.

Compres

 1. Prioritzarem, pel que fa a les compres de l’Ajuntament, aquells productes ecològics, manco contaminants, reciclats o reutilitzats (material de construcció, instal·lacions lumíniques, d’aigua, d’energia, etc.).

Agenda Local 21

 1. Reactivarem l’Agenda Local 21 per tal de fomentar la participació ciutadana i aconseguir el desenvolupament sostenible del municipi des del punt de vista ambiental, econòmic i social.

 

 

 

 

Comerç

El comerç s’ha convertit en la primera activitat econòmica del municipi, especialment quant a persones que hi treballen. Però el comerç juga, a més a més, un paper fonamental en la configuració social i urbanística del nostre municipi perquè crea economia d’escala i fa poble.

 1. Per tot això, des de Junts Avançam durem a terme les següents actuacions:
 2. Protegirem el petit comerç i impulsarem mesures i campanyes per sensibilitzar la població a fi que compri en el comerç local.
 3. Promocionarem que Pollença sigui destí de compres per gent de fora, tot aprofitant els mercats.
 4. Crearem una regidoria de comerç, atesa la importància d’aquest sector clau en el municipi.
 5. Posarem especial cura en els nuclis urbans de Pollença, del Moll i de Sant Vicenç, tant pel que fa als aspectes estètics com urbanístics, per tal de fer més atractiu l’entorn comercial.
 6. Frenarem la construcció de grans superfícies comercials fora dels nuclis residencials per potenciar el comerç local.
 7. Millorarem la senyalització comercial dels nuclis i dissenyarem rutes d’interès per tal d’afavorir que passin per carrers comercials, diversificant els passejos.
 8. Controlarem la venda ambulant i sobretot la distribució de publicitat massiva.
 9. Col·laborarem intensament amb els sectors implicats en l’activitat comercial i es consensuarà la disposició dels diferents espais de fires.

 

 

Cultura

Junts Avançam entén la cultura com un dels pilars bàsics a potenciar, no tan sols amb l’objectiu de preservar la nostra identitat com a poble, sinó com un element clau per afavorir la cohesió social i com un actiu econòmic valuós.

Dinamització cultural

 1. Potenciarem l’Àrea de Cultura amb uns OBJECTIUS ben definits per evitar duplicitats entre distintes àrees que organitzen el mateix tipus d’actes, i establirem una PLANIFICACIÓ unificada.
 2. Crearem un CONSELL D’INICIATIVES CULTURALS integrat per persones independents lligades a diferents àmbits de la vida cultural, amb l’objectiu de donar suport a l’Àrea de Cultura, de coordinar, organitzar i dinamitzar activitats culturals i multidisciplinàries. Aquest consell serà un bon instrument per facilitar la col·laboració amb les associacions de caire cultural ubicades a Pollença, amb la finalitat que puguin desenvolupar les seves activitats.
 3. Promourem ESDEVENIMENTS CULTURALS DE PETIT FORMAT per desenvolupar-los a diferents indrets del municipi, per acostar la cultura als ciutadans i destinats també a la promoció d’artistes locals.
 4. Dinamitzarem les BIBLIOTEQUES del municipi, amb activitats que resultin motivadores, atractives i innovadores, tant per a grans com per a petits.
 5. Potenciarem els ARTISTES NOVELLS, des de tots els àmbits (fotografia, pintura, escultura, cinema, teatre, literatura…), a través de tallers, exposicions i altres activitats com concerts, conferències, recitals poètics…
 6. Dedicarem un espai a l’escriptora AGATHA CHRISTIE al Port de Pollença i promourem l’edició del llibre Problema a Pollença en diferents idiomes.
 7. Potenciarem la CULTURA POPULAR (xeremiers, gegants, caparrots, glosadors…) atès que forma part del nostre bagatge cultural i pot constituir un important element cohesionador. Programarem actes regularment i fomentarem les nostres festes.
 8. Promourem la creació d’un CENTRE DE CULTURA POPULAR que doni acollida a tota casta d’activitats com el ball de bot, tallers diversos sobre construcció d’instruments, recuperació d’oficis antics… que sigui lloc de trobada per a diferents esdeveniments i cicles.
 9. Promourem INTERCANVIS CULTURALS i AGERMANAMENTS amb altres municipis i entitats sobretot de l’àmbit lingüístic català (per exemple amb Centcelles, Osona, on se celebra la festa del pi).
 10. Condicionarem i dotarem de recursos humans i tecnològics els edificis destinats a donar aixopluc a les activitats culturals i que constitueixen per si mateixos un important patrimoni del municipi, com és ara el MUSEU, el CLAUSTRE de SANT DOMINGO, CAN LLOBERA, el CENTRE CULTURAL GUILLEM CIFRE, el CAPITOL… i impulsarem el disseny de projectes per millorar-ne les condicions.
 11. Impulsarem les VISITES GUIADES i el disseny d’ITINERARIS ARTÍSTICS I CULTURALS dins el poble i els voltants, on s’incloguin alguns edificis i llocs d’interès. Promocionarem aquests recursos actualment infrautilitzats ja que poden constituir també una font d’ingressos a reinvertir en el seu manteniment.
 12. Establirem CONVENIS de COOPERACIÓ amb altres entitats municipals i/o culturals amb la finalitat de coordinar i difondre els respectius programes, fomentar els intercanvis d’esdeveniments i compartir infraestructures (ACA, Auditori d’Alcúdia…).

 

INFÀNCIA I LA JOVENTUT

Junts Avançam per facilitar als infants i joves els mecanismes necessaris per tal que tinguin un futur digne.

 1. Crearem un pla de dinamització juvenil que contempli un programa d’activitats així com un espai tant al Moll com a Pollença.
 2. Farem partícips d’aquest pla els principals protagonistes que són els joves escoltant les seves propostes i inquietuds i fent trobades i xerrades amb ells.
 3. Definirem i potenciarem les funcions de la dinamitzadora juvenil amb la implicació de diferents agents i àrees municipals per tal de millorar la gestió de l’àrea creant un canal directe entre l’Ajuntament i els joves.
 4. Millorarem el programa de Centres Oberts els capvespres i el dotarem de més recursos per fer-lo extensible els caps de setmana com a motor de la dinamització juvenil.
 5. Establirem un canal de comunicació directe entre el regidor de Joventut i els joves del municipi amb assemblees periòdiques i també facilitarem mecanismes de participació per als joves.
 6. Millorarem els nostres canals d’informació amb la creació del web jove.
 7. Fomentarem programes preventius sobre drogues, tolerància, racisme, educació vial, sexualitat i vida saludable.
 8. Habilitarem locals desaprofitats per fer‐hi un Casal d’associacions, que doni suport a l’associacionisme juvenil del municipi i que les mateixes associacions puguin gestionar.
 9. Ampliarem i adaptarem els parcs infantils del municipi i oferirem un manteniment continu d’aquests espais.
 10. Fomentarem la mobilitat juvenil com a experiència d’aprenentatge i col·laboració (intercanvis, voluntariat, camps de treball, jornades, intercanvi d’idees…) amb projectes de ciutadania europea, per tal que els nostres joves s’enriqueixin amb el coneixement d’altres cultures i projectes.

Participació ciutadana

Un dels puntals del nostre programa serà la participació ciutadana, amb l’objectiu d’implicar el poble (tant individualment com a través de col·lectius) en les decisions i en els debats sobre temes de competència municipal. Per aquest motiu des del Consistori impulsarem un seguit de mesures per fomentar aquesta participació, ja sigui amb la modificació del reglament de participació actual, amb la creació d’organismes o amb l’impuls d’altres mesures concretes.

Per això des de Junts Avançam

 1. Farem que les inversions anuals de l’Ajuntament siguin objecte de consulta popular a fi que els ciutadans decideixin en cada moment on s’han de destinar els recursos econòmics públics.
 2. Estudiarem la celebració de consultes populars sobre els temes que tenguin certa rellevància.
 3. Durem a terme assemblees ciutadanes, tant per debatre temes com per passar comptes de l’acció municipal.
 4. Modificarem el reglament actual per tal que hi pugui haver intervencions de persones i col·lectius en els plens municipals.
 5. Crearem consells municipals i òrgans de participació a les distintes àrees (cultura, esports…).
 6. Destinarem locals municipals a espais per a les associacions locals i, en general, per al foment de l’associacionisme.

JUNTS AVANÇAM PER “EL MOLL”

A Junts Avançam tenim clar que hem de prioritzar el Moll en les nostres actuacions, tant per a les persones que hi viuen com per als turistes, per això s’ha de donar prioritat a la neteja, al manteniment i a la dinamització, i convidar la ciutadania a participar en l’elaboració de grans projectes que afectin directament la seva qualitat de vida.

 

 1. Desenvoluparem un pla integral d’embelliment i manteniment d’infraestructures municipals i durem a terme una campanya de sensibilització general amb l’objectiu d’implicar la societat en la conservació, la neteja i l’estètica del Moll.
 2. Plantejarem un pla integral d’embelliment i manteniment d’infraestructures.
 3. Durem a terme una campanya de sensibilització per aconseguir una millora de l’estètica del Moll, volem un poble net.
 4. Efectuarem el manteniment de les infraestructures existents i estudiarem la necessitat real de crear-ne d’altres, com per exemple la construcció de banys públics nous.
 5. Ampliarem l’horari i la visualització del centre sociocultural Miquel Capllonch.
 6. Aprofitarem el local del bar Caty després de decidir què cal fer-hi i què creiem que pot ser més funcional.- Explotació per part de l’Ajuntament per donar a alguna entitat benèfica com a lloc on puguin anar els nostres joves, amb entreteniments com billar, futbolí, jocs de taula i preus econòmics per als habitants del municipi.
  – Aprofitar per fer-hi banys públics.
 7. Desenvoluparem un pla de dinamització juvenil amb l’objectiu de potenciar els espais públics municipals com el poliesportiu o el centre sociocultural Miquel Capllonch.
 8. Desenvoluparem un pla de dinamització juvenil per potenciar espais municipals com el poliesportiu o el Centre Cultural.
 9. Poliesportiu del Moll
  – Prioritzar que sigui un lloc per a joves amb entreteniments com en la proposta anterior.
  – Bon horari.
  – “Carnet jove” per als joves del municipi per posar preus econòmics.
 10. Farem un pla de conservació dels passejos Anglada Camarasa i Voramar.
 11. Descentralitzarem l’administració local amb la creació d’una dotació de recursos administratius adient a la realitat social del Port de Pollença.
 12. Durem serveis administratius al Port de Pollença per apropar l’administració a la població.- Adaptarem l’atenció continuada de la Policia a les necessitats reals del Moll, ja que actualment els horaris són molt limitats i tenim un servei deficitari.
  – Millorarem l’atenció policial al Moll.
  – Augmentarem la presència de la brigada d’obres ja que és insuficient.
  – Adaptarem el personal de la brigada d’obres a les necessitats actuals del Port de Pollença.
  – Farem plens al Port de Pollença.
 13. Potenciarem la Fira de la Mar lligada a la festivitat de Sant Pere amb l’objectiu de connectar-ho amb l’oferta gastronòmica i cultural del Moll.

transparència

A Junts Avançam entenem la transparència no només com un seguit d’accions per tal que la gent del nostre municipi conegui amb detall allò que feim, com invertim els doblers i com els gastam, sinó que consideram que la transparència ha de ser, a més a més, la manera habitual com s’ha d’actuar i ho ha de ser també a l’hora que la gent conegui els motius de les diferents actuacions. La transparència és un bon antídot contra la corrupció.

 

Per això

 1. Farem de la transparència el primer dels eixos del govern municipal, així les actes de les juntes de govern seran publicades com ho són les de les sessions plenàries. L’agenda institucional del batle i dels regidors podran ser consultades.
 2. Instaurarem la norma que les despeses de representació siguin clares i a la vista de tothom. Les subvencions també seran públiques.
 3. Celebrarem periòdicament assemblees obertes, tant per passar comptes de l’acció de govern com per debatre determinats temes.
 4. Definirem de forma clara les competències del ple, de la junta de govern, de la junta de portaveus, del batle i dels regidors per garantir-ne la transparència.

Urbanisme i Patrimoni

Junts Avançam per l’urbanisme sostenible i la preservació del patrimoni

 

URBANISME

 • Planejament
 1. Obrirem el desenvolupament del municipi de Pollença a la participació ciutadana per definir, juntament amb el veïnats i professionals del sector, les actuacions en sòl urbà.
 2. Introduirem en la revisió del Pla General les previsions de futur del municipi dels propers anys. Farem d’aquest un document proper i entenedor per als ciutadans.
 3. Farem incorporar una anàlisi seriosa sobre l’edificació en sòl rústic i les exigències que suposa en termes de capacitat de població.
 4. Planejarem el futur de la zona entre el carrer de Cecili Metel i la carretera com a zona d’esponjament i dotació d’equipaments i aparcaments que manquen al nucli.
 5. Permetrem, mitjançant el planejament, la millora urbana dels espais degradats, com ho és la franja entre el carrer de Cecili Metel i la carretera. Convertirem aquesta zona en una façana digne per al poble.
 6. Posarem mesures urbanístiques per evitar efectes tan negatius per al nostre paisatge com les edificacions impactants de Formentor.

 

 • Urbanitzacions
 1. Aprofitarem la superfície de creixement de què pot disposar Pollença per millorar i acabar les urbanitzacions existents i dotar‐les dels espais que els manquen per poder‐les completar (el Vilar o el triangle del carrer de la Cadernera). Farem servir els terrenys disponibles en aquestes urbanitzacions a mig acabar (Formentor, la Font, el Vilar…) es prioritari abans d’ocupar terrenys de creixement nous.
 2. Tendrem com a requisit prioritari l’impacte paisatgístic conforme a la normativa vigent a l’hora de concedir llicències urbanístiques.

 

 • Millores urbanes
 1. Millorarem definitivament les entrades del poble, en concret l’entrada pel Camp de l’Om i pel pont de Sant Jordi.
 2. Estudiarem la demanda d’habitatges de protecció oficial i de preu taxat, per als joves de Pollença revisant la situació actual d’aquest tipus d’oferta, després dels grans canvis arran de la crisi econòmica i immobiliària. Actuarem en conseqüència afavorint aquest tipus d’oferta.
 3. Estudiarem la possibilitat de convertir l’antiga fàbrica de Can Morató en un equipament públic a la vegada que es recupera un edifici emblemàtic.
 4. Farem un pla de manteniment de carrers i camins municipals per tal que no quedin zones oblidades on aquest manteniment no es realitza, evitarem així la degradació extrema d’alguns vials asfaltats.
 5. Crearem la figura de vigilant de barriada o de nucli de població per notificar les deficiències de les infraestructures (carreteres municipals, carrers, enllumenat públic, clavegueram, fems). S’elaborarà la memòria anual de deficiències i actuacions municipals.
 6. Deixarem el municipi lliure de tanques publicitàries il·legals. S’ha d’evitar que espenyin la imatge de Pollença.
 7. Cercarem alternatives per tal que els comerços i serveis locals es puguin donar a conèixer respectant la imatge general dels nuclis urbans.
 8. Incorporarem zones d’aparcament que solucionin el problema d’estacionament, especialment greu en èpoques d’afluència turística.

 

 • Llicències i disciplina
 1. Posarem les mesures necessàries per tal d’assegurar l’òptima organització de l’Àrea de llicències i obres de l’Ajuntament, facilitant una tramitació més àgil.
 2. Impulsarem una gerència urbanística dotada de competències en matèria de llicències, disciplina i desenvolupament del Pla General, que fins a l’actualitat s’ha quedat només damunt el paper en molts dels seus aspectes.
 3. Treballarem per la unificació de criteris en la interpretació de les normatives.
 4. Continuarem amb la feina de tramitació d’expedients per fer complir la disciplina urbanística, evitant que caduquin els expedients i renovant i millorant el pacte urbanístic entre tots els partits polítics per controlar les il·legalitats.
 5. Farem aplicar la normativa eliminant parts i quarts, tractant tots els ciutadans per igual. Posarem mitjans i mesures per tal que les infraccions que es cometen en l’actualitat es puguin aturar i reparar amb celeritat.

 

 

PATRIMONI

 1. Treballarem per la recuperació i posada en valor del patrimoni immaterial (festes, tradicions, etnologia…), aprofitant les possibilitats del municipi de Pollença en aquest àmbit en diverses festes úniques dins la comunitat.
 2. Vetllarem pel compliment de la normativa per evitar actuacions inadequades en el centre històric, un nucli d’atracció turística amb un valor patrimonial encara no prou aprofitat. Les eines administratives que regulen la conservació del centre històric (Catàleg i Pla Especial) posaran en valor aquest patrimoni i facilitaran als propietaris mecanismes per rehabilitar les seves propietats respectant els valors històrics.
 3. Ajudarem a les rehabilitacions d’edificis i elements amb valor històric i artístic per tal que els propietaris ho puguin fer de manera correcta i sense que això els hagi de suposar un major cost en temps i doblers.
 4. Farem un pla per donar a conèixer i facilitar la visita dels jaciments arqueològics i elements etnològics del municipi. Farem campanyes per acostar aquest patrimoni als pollencins i en especial, als infants. S’afegirà el patrimoni arqueològic a l’oferta de desestacionalització turística.
 5. Recuperarem el jaciment arqueològic de Bocchoris, al Port de Pollença, i les coves de Sant Vicenç, entre d’altres, que encara han de mostrar molts dels seus secrets. S’ha de treballar de manera constant en les excavacions i donar-les a conèixer a les oficines turístiques. També s’ha de senyalitzar el lloc i protegir les troballes.
 6. Treballarem en la recuperació dels camins públics i en la inclusió dels que són municipals a l’inventari de béns per assegurar que es preservi el lliure pas. Els camins són un actiu que dóna qualitat de vida als pollencins i suposa un recurs turístic de primer ordre, especialment en la temporada baixa.
 7. Donarem una solució definitiva als conflictes del camí de Cala Castell i del camí vell de Lluc assegurant que prevalgui l’interès general de tots els pollencins i que es compleixi amb la normativa que assenyala el seu caràcter públic.
 8. Potenciarem la Ruta de Pedra en Sec col·laborant amb el Consell pel seu allargament fins a Formentor i en la creació d’un ramal a la Cala de Sant Vicenç.
 9. Planificarem de manera integral tot l’espai disponible al Convent de Sant Domingo per situar-hi usos culturals, i plantejarem una reordenació, millora i ampliació del Museu de Pollença. Es clarificarà el seu caràcter com a museu etnològic, històric i com a aparador de l’Escola Pollencina de Pintura, en tant que una part important de la història del municipi.
 10. Potenciarem la funció pedagògica i turística del Convent de Sant Domingo i del Museu, permetent l’obertura en diumenge i la visita del conjunt.
 11. Tindrem com a objectiu prioritari protegir el paisatge del municipi tant a nivell de planejament com de concessió de llicències urbanístiques.
 12. Farem que es cuidi l’estètica del municipi, tant dels edificis com dels carrers, per tenir un poble més atractiu i agradable. Per això s’aprovaran i aplicaran les normatives oportunes.

 

 

 

Economia i Hisenda

Junts Avançam per fer una millor gestió dels recursos públics amb més transparència i participació i per garantir el benestar dels ciutadans.

 1. Reduirem impostos de caràcter municipal, en temporada baixa, per a aquells establiments turístics que obrin les seves instal·lacions per tal de potenciar la desestacionalització i fomentar l’ocupació
 2. Crearem un fons municipal de garanties per pagar subministraments bàsics (aigua, gas i llum) a persones en risc d’exclusió social.
 3. Negociarem amb les empreses de transport per garantir la connectivitat entre el municipi, Inca i Palma, amb condicions dignes i horaris adequats.
 4.  Reduirem la taxa de llicència d’Obertures per fomentar la creació de noves empreses.
 5.  Potenciarem   esdeveniments que representen un fort atractiu per al municipi, com la Ruta de la Tapa, Jornades Gastronòmiques, Fira del vi i altres esdeveniments.
 6.  Reduirem de manera significativa l’Impost de Bens Immobles als habitatges que siguin primera residència habitual.

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar